[:cy]Polisi Preifatrwydd[:en]Privacy Policy[:]

[:cy]Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ganoch dim ond at ddiben delio a’ch ymholiad.

Cesglir gwybodaeth bersonol gan y wefan hon oddi wrth ymwelwyr i’r safle hon. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymateb i ymholiadau ac i asesu’r defnydd o’r safle. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth fydd yn cael ei ddefnyddio i adnabod unigolion. Mae gwybodaeth o’r fath yn hollol anhysbys ac yn cael ei gadw dros dro. Wrth ddanfon eich gwybodaeth rydych yn cytuno i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio yn y ffurf a ddisgrifir uchod.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefan yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Mae dau fath o gwci: dim ond yn ystod eich ymweliad â’r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau’r porwr. Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â’r safle.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir o fewn cwcis yn caniatáu i’r wefan i weithio’n well, er enghraifft yn caniatáu i ni adnabod pa iaith yr ydych wedi ei ddewis, fel nad oes angen i chi dynodi’r gosodiadau hyn wrth symud o dudalen i dudalen.

Yn ogystal mae’r cwcis yn rhoi gwybodaeth i ni sy’n ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, ac felly gallwn ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well.

Ni chaiff data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Mae modd gwrthod derbyn cwcis neu eu diddymu drwy osodiadau eich porwr. Os ydych yn dewis gwrthod derbyn cwcis yna ni fydd rhai elfennau o’r wefan yn gweithio cystal. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i wefan www.allaboutcookies.org.

Dyma restr o’r cwcis y mae’r gwefan hon yn ei ddefnyddio:

Cwci Enw Diben Dirwyn i ben
Google Analytics __utmt, __utma, __utmb, __utmc, __utmz Defnyddir y cwci hyn gan Google i gofnodi ystadegau am eich ymweliad. Nid oes modd eich adnabod yn bersonol. __utma 2 blwyddyn, __utmz ar ol 6 mis, y lleill wrth i chi gau eich porwr
Iaith Dewisiedig qtrans_cookie_test Defnyddir y cwci hwn i gofio’r iaith yr ydych wedi ei ddewis Wrth i chi gau eich porwr
Gwybodaeth am y sesiwn PHPSESSID Mae’r cwci hwn yn storio gwybodaeth dros dro sy’n caniatau i’r wefan weithio. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth personol. Wrth i chi gau eich porwr
Cwci Prawf WordPress wordpress_test_cookie Mae’n dynodi a yw gosodiadau eich porwr yn caniatáu’r defnydd o cwcis Wrth i chi gau eich porwr
Popup Rhybudd Cwci jsCookiewarning29Check Mae’r cwci hwn yn cofio os ydych yn fodlon derbyn cwcis o’r wefan, hynny yw, os ydych wedi clicio ar ‘Derbyn’ a ymddangosodd wrth i chi ymweld â’r wefan gyntaf 1 blwyddyn o’ch ymweliad

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn diwygio’r dudalen hon.[:en]If you contact us, we will only use any personal information you provide for the purpose of dealing with your enquiry.

Personal information is collected by this website from visitors to the site. This information is used to respond to enquiries and to assess use of the site. Collated statistics will not contain any information that will be used to identify individuals. Information of this type is completely anonymous and is kept for a limited period of time. By sending your information you are agreeing to its use in the manner described above.

Cookies

Cookies are small text files that the website sends to your computer or mobile device. There are two types of cookie: “session” cookies are only used during your visit to the site, and are deleted when you close your browser. “Persistent” cookies are temporarily stored on your computer for a set length of time and can be re-used when you return to the site.

The information contained in cookies allow the website to function in a better way, for instance allowing us to recognise your choice of language, so that you don’t need to re-enter this information as you visit different pages within the site.

Cookies may also give us information that help us understand how visitors use the website, so that we can make it easier for them to use it and offer content that better meets our visitors’ needs.

Data will not be used to identify any user personally.

It is possible to refuse to receive cookies or delete them using your browser’s settings. If you choose to refuse to accept cookies some aspects of the website won’t function as well. To learn more about cookies, and how to control them, visit www.allaboutcookies.org.

This is a list of the cookies that this website uses:

Cookie Name Use Terminates
Google Analytics __utmt, __utma, __utmb, __utmc, __utmz These cookies are used by Google analytics to record statistics from your visit. This information cannot be used to identify you peronally, and are used to create aggregate statistics. __utma two years, __utmz after 6 months, the remainder as you close your browser.
Chosen Language qtrans_cookie_test This cookie is used to remember your choice of language When you close your browser
Session Information PHPSESSID This cookie stores temporary information that permits the website to function. It does not include any private information. When you close your browser
WordPress Test Cookie wordpress_test_cookie This cookie denotes whether your browser settings permit the use of cookies When you close your browser
Cookie Warning Popup jsCookiewarning29Check This cookie stores whether you are happy to accept cookies on this website, in other words if you clicked on ‘Accept’ which appeared when you first visited the site. 1 year from your visit

Changes to this Privacy Policy

If the privacy policy changes in any way we will amend this page accordingly.[:]