Profiad hwyluso hunan-gyflogedig

Sefydlu partneriaethau

llun o ddeilen - pwynt bwled Cynllun Dechra’n Deg, Gwynedd – cynllunio a rhedeg tri gweithdy lleol gyda budd-ddeiliaid i gynllunio gwariant ac i sefydlu partneriaethau lleol i wireddu’r cynllun yma gan y Cynulliad. Hefyd i gynllunio a rhedeg gweithdy adolygu’r cynllun ledled y sir.

Mwy...

Adolygu prosiectau a phartneriaethau

llun o ddeilen - pwynt bwled Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru – cynllunio a chynnal gweithdy a pharatoi adroddiad i adolygu gwaith y bartneriaeth dros y 3 mlynedd blaenorol ac i gynllunio cyfeiriad datblygu i’r dyfodol fel sail i geisio am arian i barhau gyda’r fenter.

Mwy...

Strategaethau a chynlluniau busnes

llun o ddeilen - pwynt bwled Cymdeithas Tai Cantref – cynllunio a hwyluso cwrdd i ffwrdd ar gyfer aelodau bwrdd y Gymdeithas i gychwyn creu cynllun busnes sy’n ymateb i heriau’r dydd ac sy’n datblygu’r Gymdeithas i’r dyfodol.

Mwy...

Ymgynghori

llun o ddeilen - pwynt bwled Confensiwn Cymru Gyfan – cynllunio a chynnal gweithdy i ganfod barn aelodau grwpiau gwirfoddol cymunedol yn y gogledd orllewin ar y posibilrwydd o gynyddu pwerau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y dyfodol.

Mwy...

Gwella cyd-weithredu

llun o ddeilen - pwynt bwled Bwrlwm Eryri – cynllunio a rhedeg cyfres o weithdai ar gyfer grŵp llywio’r prosiect treftadaeth diwyllianol hwn o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

Mwy...

Gofod-agored

llun o ddeilen - pwynt bwled Rhedeg dwy gynhadledd gan ddefnyddio dull gofod-agored – un ar gyfer y sector wirfoddol a Chyngor Gwynedd ac un ar gyfer Fforwm Môn ac Ymddiriedolaeth Carnegie gan ddefnyddio dull gofod-agored.

Noder: cynlluniwyd a hwyluswyd nifer o’r sesiynau uchod ar y cyd â Gethin Clwyd.

Profiad cyflogedig – Swyddog Dehongli, Cyngor Cefn Gwlad Cymru

llun o ddeilen - pwynt bwled Cynllunio a hwyluso cyfarfodydd mewnol mewn amrywiaeth o feysydd ac ar lefelau amrywiol o fewn y corff.
llun o ddeilen - pwynt bwled Cynllunio a hwyluso gweithdai a chyfarfodydd allanol fel rhan o broses ymgynghori ar amrywiaeth o feysydd megis y Côd Cefn Gwlad.
llun o ddeilen - pwynt bwled Creu a chyd-gordio grwpiau prosiect a chyfranogi mewn fforymau a phartneriaethau.

Manylion y Canolwyr